KONTAKTNÉ ÚDAJE

Klub vodného slalomu Karlova Ves

Právna forma/občianske združenie

Sídlo/ Líščie údolie 33, 841 04 Bratislava

Lodenica/ Botanická 59, Bratislava - Karlova Ves

IČO/ 3085 7791

DIČ/ 202 197 5637

Číslo účtu/ SK82 0900 0000 0001 7906 7220 Slovenská sporiteľňa

Tréner - kontakt

Meno/ Branko Illek

tel./ 02/63828953, 0902 299 675

e-mail/ branko.illek@gmail.com